js变量提升

作者: bkbtp 分类: 前端 发布时间: 2018-05-07 16:25
function fun(){
  console.log(num);
  var num = 20;
}

相当于

function fun(){
  var num;
  console.log(num);
  num = 20;
}

在函数体内部,声明变量,会把该声明提升到函数体的最顶端。 只提升变量声明,不赋值。

var a = 18;
f1();
function f1(){
  var b=9;
  console.log(a);
  console.log(b);
  var a = '123';
}

结果是: undefined  9

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

知识共享许可协议
本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。